data publikacji: 26.05.2023r. 
Zapraszamy do odpowiedzi na zapytanie i do składania ofert.
Wrocław, 26 maja 2023 r.
Zamawiający:

AbeloArt Magdalena Walkowiak NIP: 6991916386, REGON: 368861783


ZAPYTANIE OFERTOWE


AbeloArt Magdalena Walkowiak NIP: 6991916386, REGON: 368861783, ogłasza nabór ofert na realizację zadania „System edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci autystycznych, dostosowujący terapię na podstawie mechanizmów AI”

Zakres merytoryczny prac badawczo-rozwojowych:
Przedmiot projektu:
System pozwalający  na planowanie i realizowanie ścieżki rozwoju kompetencji komputerowych zgodnych z ramą programową DIGCOMP z wykorzystaniem algorytmów logiki rozmytej i MLA.
Zakres badań:
W ramach realizacji projektu zakres badań obejmuje przygotowanie technologii oraz algorytmów opartych na programistycznych sieciach neuronowych oraz mechanizmach sztucznej inteligencji. Istotnym elementem planowanych badań jest zastosowanie rozwiązań technologicznych w ramach działań terapeutycznych. Przygotowanie rozwiązania zostaną rozwinięte o mechanizmy komunikacji z użytkownikiem. Zostanie zbadana skuteczność działania mechanizmów z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego.
Zostało przeprowadzone wstępne rozeznanie w zakresie możliwości realizacji projektu. Zakres prac został skonsultowany z jednoskami badawczo-rozwojowymi oraz zostały dostarczone oferty na realizację i opracowanie rozwiązania technologicznego. Wnioskodawca nie wyraża więc potrzeby wykonywania dodatkowo audytu technologicznego ze względu na dokładne zbadanie tematu we własnym zakresie oraz we współpracy z jednostkami naukowymi jakie zostały wymienone w ofertach realizacji części badawczo-rozwojowej projektu.
Podmiot wnioskodawcy nie posiada odpowiedniego know-how aby samodzielnie przeprowadzić niezbędne działania badawczo-rozwojowe do realizacji projektu. Sprawia to że niezbędne jest zaangażowanie podmiotów badawczo naukowych. Zakres badań jak i całego projektu dotyczy jedynie przeprowadzenia czynności z zakresu opracowania technologii, nie obejmuje wdrożenia projektu, na co Wnioskodawca przewidział osobne środki i planuje wdrożenie wykonać poza projektem.
Głównym elementem podlegającym pracom badawczym jest opracowanie i wykonanie badań nad mechanizmami sztucznej inteligencji niezbędnymi do działania systemu, wytworzenie rozwiązania programistycznego.
Opis planowanych zadań w ramach projektu:
Głównym zadaniem w ramach realizacji projektu jest zakup usługi badawczo rozwojowej od jednostki naukowej. Zakupione rozwiązanie na podstawie wstępnych ustaleń i zebranych ofert będzie składało się ze zbioru rozwiązań obejmującego moduły: moduł terapeuty: zarządzanie terminami, zarządzanie postępem terapii, zarządzanie materiałami terapeutycznymi, moduł uczestnika: panel programów i gier, panel społecznościowy, panel analityczny oraz ankietujący, moduł serwisowy: integracja z API popularnych systemów serwisowych, zarządzanie obsługą klienta, moduł ewaluacji: zarządzanie ankietami ewaluacyjnymi , zarządzanie wagami kategorii dla mechanizmów oceny, moduł integracji ze środowiskiem graficznym, moduł zarządzania programistycznymi sieciami neuronowymi: zarządzanie programistycznymi sieciami neuronowymi, dobór i kalibracja pracy algorytmów AI, opracowanie ogólnego szablonu graficznego GUI, zaprojektowanie i implementacja bazy danych.
Rezultaty projektu:
Otrzymanie przez Wnioskodawcę rozwiązania technologicznego w postaci wartości niematerialno prawnej. Rozwiązanie to będzie składało się z dopowiednich elementów informatycznych w tym kodów programistycznych, danych inicjujących oraz opracowań i dokumentacji niezbędnej do dalszego wykorzystania technologii. Projekt nie obejmuje wdrożenia rynkowego. W ramach projektu powstanie technologia pozwalająca w kolejnym etapie na zastosowanie rozwiązania w firmie Wnioskodawcy. Wnioskodawca planuje uruchomić rozwiązanie z własnych środków po zakończeniu realizacji projektu.
W ramach realizowanego zlecenia wymagane jest zrealizowanie prac badawczo rozwojowych nad powyższą technologią. W efekcie powinny zostać dostarczone rozwiązania technologiczne umożliwiające docelowo wykonanie rozwiązania informatycznego.

Wymagania w zakresie statusu oferenta:
Wymagane jest aby oferent posiadał status jednostki naukowej rozumianej jako organizacja prowadząca  badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I zaliczam się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie*:

„organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę”, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadająca kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
spółka celowa uczelni, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
centrum transferu technologii uczelni, o którym mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Oferent powinien przesłać odpowiednie dokumenty potwierdzające status w wybranym z punktów, jeżeli informacje umożliwiające potwierdzenie te nie są dostępne publicznie.

Termin realizacji:
2023-08-31

Kryterium oceny:
najniższa cena, wartość kryterium 100%

Data ważności oferty:
Oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni.


Oferty proszę składać na formularzu ofertowym załącznik 1 do dnia 02.06.2023 włącznie.

Oferty należy wysyłać elektronicznie na adres e-mail:
innovation@abeloart-projekty.x25.pl

Back to Top